TV.NU är en del av
Schibsted-familjen
Varför ser du denna annons?
Du ser denna annons eftersom sajten du besöker till stor del finansieras av annonsintäkter. Vissa annonser ser du för att vi tror att de kan intressera dig. Detta antagande baserar vi på din tidigare aktivitet på Schibsteds sajter och appar.
Hantera dina annonsinställningar
Om Schibsted och annonsering
Schibsted är en etablerad mediekoncern med huvudkontor i Oslo, som äger sajter som till exempel Blocket, Svenska Dagbladet, Omni, Aftonbladet och Prisjakt.
Läs mer om annonsering på Schibsted
logga in

Användarvillkor TVNU

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Dessa villkor ("Användarvillkoren") reglerar din användning av TVNU, det vill säga när du tar del av tjänsten TVNU och närliggande tjänster ("Tjänsten"). Tjänsten tillhandahålls bland annat på www.TV.nu och i tillhörande appar av TVNU Sweden AB, org. nummer 556729-2437 ("TVNU", "vi" eller "oss") som är ett bolag inom Schibstedkoncernen ("Schibsted"). Schibsted ASA är moderbolag för bolagen inom Schibstedkoncernen. Mer information om Schibstedkoncernen och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här: http://www.schibsted.com.

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsten framgår vid var tid på www.TV.nu.

TVNU och flera andra bolag inom Schibstedkoncernen använder ett Schibsted-konto som inloggningslösning. För att kunna använda vissa av Tjänsterna måste du skapa ett Schibsted-konto. I ditt Schibsted-konto hanteras dina personuppgifter, dina meddelanden, din data och dina sekretessval. Villkoren för ditt Schibsted-konto hittar du här. Dessa Användarvillkor kan komma att uppdateras från tid till annan i enlighet med avsnittet ”Ändringar i Användarvillkoren”.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 16 år för att få nyttja Tjänsten. Om du inte har fyllt 16 år måste du ha förälder eller annan vårdnadshavares samtycke för att kunna ta del av Tjänsten.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN MED MERA

Ditt konto är personligt och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till vår support.

Tjänsten och dess innehåll får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa våra regler.

Utöver vad som är föreskrivet i tvingande lag, eller överenskommet i separat skriftligt avtal med TVNU, är det inte tillåtet att använda automatiserad teknik (såsom till exempel AI-verktyg, robotar, spindlar eller scrapers) för att samla in data från Tjänsterna eller analysera text och/eller data i digital form på Tjänsterna i syfte att generera information. TVNU ger dock begränsade tillstånd att genomsöka Tjänsterna i enlighet med de parametrar som skriftligen anges i Tjänsternas robot.txt-filer.

Det är heller inte tillåtet att:

  1. vidta åtgärd som enligt TVNU:s bedömning åsamkar en orimlig eller oproportionerlig stor börda på Tjänsterna;
  2. ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller återge material från Tjänsterna till allmänheten;
  3. aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på Tjänsterna.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Du kan ha möjlighet att medverka direkt i Tjänsterna t.ex. genom att skapa, visa upp vald information, skriva egna inlägg och ladda upp bilder. Material som du själv bidrar med till Tjänsten kallas nedan för ”Användargenererat innehåll”. Notera att TVNU inte på förhand granskar Användargenererat innehåll innan det görs tillgängligt för andra. Användargenererat innehåll omfattas således inte av det utgivaransvar som i övrigt gäller på TVNU. Du är alltså själv ansvarig för Användargenererat innehåll.

Du ansvarar för att Användargenererat innehåll inte gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt (vare sig materialet som sådant eller ditt tillgängliggörande) och att det inte heller på annat sätt strider mot lag eller god sed. Du garanterar således att du innehar eller har fått nödvändiga rättigheter för användandet. Detta innebär t.ex. att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet.

Om det framkommer att material som du bidrar med inom ramen för Tjänsterna och dess funktioner strider mot dessa Användarvillkor, lag eller andra regler har TVNU rätt att ta bort sådant material.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av TVNU och TVNU ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

TVNU, eller TVNUs licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsten. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsten. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten.

ÖVERLÅTELSE

Du godkänner att det avtal som du har ingått med TVNU genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsten.

FÖRÄNDRINGAR I VÅRT ERBJUDANDE

TVNU kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig TVNU rätten att avsluta din tillgång till Tjänsten, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress eller meddelande i tjänsten.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Eventuella förändringar träder i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på denna sida och/eller kommunicerats på annat sätt.

FORCE MAJEURE

TVNU är befriade från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av lagbud, myndighets påbud, krigshändelse, strejk, lock-out, blockad, extrema väderförhållanden, cyberattacker eller annan omständighet som TVNU inte kunde ha räknat med och vars följder TVNU inte kunde ha undvikit eller övervunnit.

UPPFÖRANDEKOD

TVNU följer uppförandekoden Schibsted’s Code of Conduct. Du kan ta del av uppförandekoden här.

LAGVAL OCH TVIST

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor. Tvist hänförlig till Tjänsten eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på www.ARN.se.

KONTAKT

Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss genom vår kundtjänst https://kundo.app/org/tvnu/.

TVNU Sweden AB

Organisationsnummer: 556729-2437

Momsregistreringsnummer: SE556729243701

Postadress: 105 17 Stockholm

Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, 111 64, Stockholm, Sverige

tv.nu är en del av Schibsted som ansvarar för hanteringen av din data på den här webplatsen
Personuppgiftspolicy